Pasaport İşlemleri

Yös danışmanım olarak senelerin getirdiği tecrübemiz ile Bulgaristan göçmenleri için çifte vatandaşlık işlem ve evrak takibi yapmaktayızdır.Sizden aldığımız
bir vekalet doğrultusunda sizin adınıza gerekli olan evrakları hazırladıktan sonrasında vatandaşlık almanız için başvurunuzu gerçekleştiriyoruz.Bu süre zarfında
size her konuda uzman kadromuz danışmanlık ve koçluk etmektedirler.

Bulgaristan Vatandaşlığı Nasıl alınır ?

Bulgaristan Cumhuriyeti Vatandaşlık Esası:

Bulgaristan Vatandaşlık Yasasında uygulanan vatandaşlık prensibi “JUS SANGUINIS”, yani “KAN ESASI” dır. Bulgar Vatandaşlık Yasasında tanımlanmış olan 

“Bulgar Soylu” kişilerin doğuştan ya da sonradan Bulgar vatandaşı olmaları bu prensibe dayanmaktadır. Doğumla gelen vatandaşlık hakkına sahip olan kişiler 

hariç olmak üzere diğer gerekçelere dayanarak vatandaşlık başvurusu yapma hakkının nasıl elde edildiği, süreçler, ibraz edilmesi gereken 

belgeler ve vatandaşlık alma koşulları Bulgaristan Vatandaşlık Yasası ve ilgili yasal düzenlemelerde belirtilmiştir.

Bulgar Vatandaşlığı Alma – Çıkma İşlemi:

Bulgar vatandaşlığına alınma, iade ve vatandaşlıktan çıkma işlemi ilgilinin Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına ŞAHSEN yazılı dilekçe vermesi suretiyle gerçekleştirilir.

Dilekçeler, Bulgar Vatandaşlığı Müdürlüğü tarafından kabul edilir ve sisteme işlenir. Dilekçenin verilmesi esnasında mülakat için tarih ve saat belirlenerek dilekçe sahibine bildirilir. Mülakat tarihi ve saati Bulgar Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen Kararname ? 1, madde 13’te belirtilmiş olan zaman dağılımına göre yapılır. Mülakat tarihi, dilekçeyle başvurunun yapıldığı tarihten itibaren yaklaşık olarak 12-24 ay sonrasına verilmektedir.

Başvuruda verilen belgelerin doğruluğuna ve yeterliliğine kanaat getirilmesiyle mülakat, Bulgar Vatandaşlığı Müdürlüğü memuru tarafından yapılır. Dilekçeyle ibraz edilen belgelerin eksik veya hatalı olduğunun tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için iki aylık süre verilir. Eksikliklerin veya hataların giderilmesinden sonra başvuru sahibiyle mülakat yapılır. Eksikliklerin veya hataların giderilmemesi durumunda ise idari emre esasen Bulgar vatandaşlığı işlemi sonlandırılır.

Dilekçe ve ekinde ibraz edilen belgeler Bulgarca dilinde yazılmalıdır.

Yabancı ülke makamları tarafından düzenlenmiş olan belgelerin, uluslararası tasdik-onay işlemleri akabinde Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Dairesi tarafından belirlenen düzende-şekilde yeminli tercüman tarafından çevirisi ve ilgili onayları yapılmış olmalıdır.

Vatandaşlık işlemi için başvurulan tarihten sonra isimlerini değiştirmiş olan kişiler, değişikliği gösterir resmi belge ibraz etmelidir.


Bulgar Vatandaşlığı Müdürlüğünün Faaliyetleri:

Bulgar vatandaşlığı işlemlerine dair verilen dilekçe ve teklifler ile ek olarak ibraz edilen belgelerin hukuki düzenlemelere uygun olup olmadıklarını denetler.
Vatandaşlık işlemi başlatan kişilerle mülakat yapar.
Usulen kabul edilmiş olan dilekçe ve teklifleri karara bağlar.
Dilekçe ve tekliflerde eksiklik veya hataların tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için yazılı tebligat gönderir.
Eksik, hatalı ve usulsüz olan dilekçe ve tekliflerin reddedilmesinin karara bağlar.
Usulen kabul edilmiş olan dosyaları Milli Güvenlik Devlet Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığıyla istişare eder.
Bulgaristan Cumhuriyeti Vatandaşlık Kurulu oturumlarını tertipler, tutanak taslaklarını hazırlar.
Usulen kabul edilmiş olan dilekçelere dair Vatandaşlık Kurulunun kanaatini bildirir nihai tutanağı düzenler ve bakana sunar.
Bulgar vatandaşlığına alınma, iade ve vatandaşlıktan çıkma işlemine dair Adalet Bakanı tarafından Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına gönderilecek olan, vatandaşlığına alınma, iade ve çıkmanın kabul veya reddedilmesi yönünde kararnamenin düzenlenmesi için görüş bildiren tekliflerin taslaklarını hazırlar.
Bulgar vatandaşlığına alınma, iade ve vatandaşlıktan çıkma işlemine dair verilen kabul veya ret kararnamesini yayınlar.
Bulgar Vatandaşlık Kanununda belirtilmiş olan tasdik-onay belgelerini düzenler.
Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 37’de belirtilmiş olan tebligatları düzenler.
Bulgar Vatandaşlık Kanunu madde 38’de belirtilmiş olan yazılı arşiv ve kayıtları tutar.
Bulgar vatandaşlığı konularıyla ilgili olan yasa tasarılarına dair görüş bildirir.
Bulgar vatandaşlığıyla ilgili olarak verilen dilekçe, şikayet ve tekliflere cevapları hazırlar ve görüş bildirir.
Bulgar vatandaşlığıyla ilgili olarak Adalet Bakanı tarafından verilen görevleri ve diğer faaliyetleri gerçekleştirir.

  • +90 (553) 045 3501
  • Mail
Translate »